FOUNDATION COURSES

CREATE YOUR PATH

ค่ายแนะแนวปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รวบรวมคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมาให้น้องๆได้ค้นหาตนเอง 

ปูพื้นฐานผ่านการลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเองจากผู้มีประสบการณ์จริง

A foundation course taught by professionals in which giving you an opportunity to find yourself and study a foundation of the career you’re interested in, and giving you a preparation for higher education.