INTERIOR DESIGN

ออกแบบภายใน

FIND OUT PROJECT
INTERIOR DESIGN

NEW PROJECT สำหรับน้องๆในระดับมัธยมปลายที่มีความฝันอยากเป็นสถาปนิก ตกแต่งภายใน ( Interior designer)
ค่ายนี้น้องๆจะได้ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบภายใน ทดลองรับบรีฟจากลูกค้า ลองขายงานจริง
และยังได้ผลงานใส่ Portfolio พร้อมรับใบประกาศนียบัตร โดยค่ายนี้จะเป็นพื้นที่สานฝันให้แก่น้องๆ

หลักสูตรการเรียน
1.ให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้ทดลอง ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานกับผู้เชียวชาญด้านออกแบบภายใน
2.เรียนรู้รูปแบบและสไตล์การออกแบบบ้าน คอนโด อพาร์ตเมนฯลฯ
3.สร้างผลงานออกแบบผ่านการบรีฟงานของลูกค้า
4.ศึกษาผลงานเก่าของสถาปนิก และสร้างกระบวนการ Discussion ระหว่างกลุ่ม
5.เรียนรู้วิธีประเมินราคาการสร้าง
6.เรียนรู้ลักษณะของ ฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ
7.สร้าง Mood board หรือ สร้าง 2D /3D เพื่อนำเสนอ
8.วางแผนและแนะแนวการเตรียมตัวสอบเข้า
9.ทดลองสร้างสรรค์ผลงานใส่ PORT-FOLIO
10.ได้รับใบประกาศนียบัตร +รูปถ่ายในการทำงาน
11.น้องๆจะได้รับผลงานมากกว่า4 ผลงาน

พบกันวันที่ 16 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 – 16.00 น. (ค่ายไป-กลับ)
สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE (สุทธิสาร ซ.อินทามระ 26/2)

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 2,250 บาท
รับไม่เกิน 50 คนเท่านั้น เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน

Date: