YOUNG INVESTOR

YOUNG INVESTOR ตอน : Building smart future

Rhythm of arts (Experiential learning centre) ชวนน้องๆอายุ 8-13 ปี เริ่มเรียนรู้ด้านการเงินและการสร้างธุรกิจ และการวางแผน Mindset เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ในปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การลงมือทำ 

และการได้เรียนผ่านการแลกเปลี่ยน นำเสนอ และการคิดวิเคราะห์จึงสำคัญต่อเด็กยุคใหม่ ที่มีทั้งเทคโนโลยี AI รวมถึงการเตรียมความพร้อมความเข้าใจทางด้านการเงินและธุรกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ทาง Rhythm of arts เตรียมหลักสูตรด้าน Business Marketing and Money matter 

เป้าหมายของโครงการ

1.สร้างพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจทางด้านการสร้างธุรกิจที่เหมาะกับเด็กอายุ 8-13 ปี 

2.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงิน 

3.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของรายได้ 

4.สร้างความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน Demand supply 

5.เรียนรู้ด้านการสร้างแผน Marketing การแลกเปลี่ยนเงินต่างๆ 

รูปแบบกิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้รับในการเข้าค่าย

1.รู้จักธุรกิจประเภทต่างๆ ผ่านการลงมือปฎิบัติ และแชร์ข้อมูลระหว่างเรียน

2.Company and Creativity product ให้น้องผู้เรียนได้ลองสร้างระบบในบริษัทและลองแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือกันระหว่างธุรกิจประเภทต่างๆ 

3.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของตนเอง นำเสนอ Project และแผนธุรกิจแก่ผู้สอน

4.Presentation ธุรกิจ ตั้งราคาProduct และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

5.เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงิน กำไร ขาดทุน 

6.เรียนรู้เรื่องความตั้งการตลาด ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน

7.จำลองการสร้าง ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า 

8.เรียนรู้เกี่ยวกับการออม และการลงทุน

9.Reflecting o learning มีการวางแผนกระบวนการถามตอบ การคุยเรื่องสินค้า และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการนำเสนอผลงานของน้องๆผู้เรียน

10.รู้จักช่องทางตลาดออนไลน์เช่น Facebook /Ig /tiktok/Amazon /lazada/shoppee/Linshop 

วันที่จัดโครงการ 

24 มีนาคม 2567

เวลา 9:00-16:00

สถานที่ Rhythm of arts creative space (MRT สุทธิสาร ซ อินทามระ 26/2)

หมายเหตุ

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเพียง 2,950 บาท (ค่ายDay camp)

-รับไม่เกิน 25 คน เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน

-มีอาหารว่าง อาหารกลางวัน 

money matter