Specialist Workshop

ค่ายปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอย่างเจาะจงและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้กระบวนการและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

A course to advance and develop your skills and passion taught by Industry Professionals.